Page 13 - BackpackingYukonAlaska
P. 13
'HVWLQDWLRQ

2SWLRQV

dŚŝƐ ŝƐ LJŽƵƌ ĐŚĂŶĐĞ ƚŽ ƚĞƐƚ LJŽƵƌ ǁŝůĚ ƐŝĚĞ ͊

džƉůŽƌĞ ƚŚĞ ƚƌƵĞ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ĂŶĂĚĂ͛Ɛ EŽƌƚŚ

ŽŶ ŽŶĞ ŽĨ ŽƵƌ ƚƌĞŬŬŝŶŐ ĂĚǀĞŶƚƵƌĞƐ:ŽŝŶ EĂƚƵƌĞ dŽƵƌƐ ŽĨ zƵŬŽŶ ŽŶ ĂŶ ĞdžĐůƵƐŝǀĞ

ĂŶĚ ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ ũŽƵƌŶĞLJ ŝŶƚŽ ƚŚĞ ďŝŐ ǁŝůĚ

EŽƌƚŚ͘ ŽŶƚĂĐƚ ƵƐ ƚŽĚĂLJ͊
ŽŶƚĂĐƚ EĂƚƵƌĞ dŽƵƌƐ ŽĨ zƵŬŽŶ͗ŽŶƚĂĐƚ EĂƚƵƌĞ dŽƵƌƐ ŽĨ zƵŬŽŶ͗

ǁǁǁ͘ŶĂƚƵƌĞƚŽƵƌƐLJƵŬŽŶ͘ĐŽŵ

ŝŶĨŽΛŶĂƚƵƌĞƚŽƵƌƐLJƵŬŽŶ͘ĐŽŵ
;ϭͿ ϴϲϳͲϲϲϳͲϰϴϲϴ
   8   9   10   11   12   13   14